Юридически статут и собственост

“Многопрофилна болница за активно лечение – Д-Р АСЕН ВЕЛЕВ” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 от Търговския закон и чл. 3, ал. 1 от закона за лечебните заведения.

 

Капитала на дружеството е 3 401 096 лв. определен въз основа на решение на Общински съвет – гр. Разлог. Собствеността върху капитала на дружеството е 100% общинска и е собственост на Община – Разлог.


Адреса на регистрация и управление на дружеството е – Република България, обл. Благоевград, гр. Разлог, ПК 2760, ул. Св. Св. Кирил и Методий 2.


Съгласно Закона за Търговския регистър дружеството е регистрирано с ЕИК – 000022044.


Дружеството се управлява и представлява от Управител назначен със Заповед на Кмета на Община Разлог след проведен конкурс.


Дейността на болницата, съгласно чл. 9, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗЛЗ – Многопрофилна болница за активно лечение.