Клинична лаборатория

телефон: 0747/89255

В лабораторията се извършват следните изследвания:

 • изследване на урина: pH, специфично тегло, полуколичествено изследване на белтък, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген, билирубин, кръв
 • ориентировъчно изследване на "седимент"; микроалбуминурия; тест за бременност;
 • кръвна картина: определяне на хемоглобин, хематокрит, изброяване на еритроцити, левкоцити и тромбоцити, СУЕ, ДКК, морфология на кръвни клетки;
 • хемостазни показатели: време на кървене, PT, aPTT и фибриноген;
 • клинично-химични изследвания: глюкоза, хемоглобин А1С, креатинин, урея, общ белтък, албумин, общ билирубин, глюкурониран билирубин (директен),
 • желязо, ЖСК, АсАТ, АлАТ, КК, АФ, ГГТ, амилаза; пикочна киселина, холестерол, триглицериди, холестерол в HDL, холестерол в LDL; калий, натрий,
 • калций, неорганичен фосфат;
 • изпражнения: окултни кръвоизливи.
 • изследване на урина и течни пунктати: количествено изброяване на клетки, количествено определяне на общ белтък;
 • кръвна картина: броене на ретикулоцити;
 • морфология на костен мозък (при изпълнение на клинични пътеки, изискващи това изследване);
 • хемостазни показатели: D-димери;
 • клинично-химични изследвания - магнезий, ЛДХ, КК-МВ;
 • имуноглобулини (Г, А и М) и други индивидуални белтъци (при изпълнение на клинични пътеки, изискващи тези изследвания);
 • С-реактивен протеин, хемоглобин А1С, тропонин, анализ на рН и газове в кръвта (при изпълнение на клинични пътеки, изискващи тези изследвания);
 • ликвор - албумин, глюкоза, хлор, АСАТ, ЛДХ и КК, диференциране на левкоцитите след оцветяване по Папенхайм.

Лабораторията разполага със съвременни апарати, позволяващи постигане на високо качество на изследванията, а също така притежава всички необходими сертификати от „Национална система за външна оценка на качеството на лабораторните”