Конкурс за длъжността "Началник отделение" и "Главна медицинска сестра"

ЗАПОВЕД № 1117/27.10.2022г.

  На основание чл. 68,  ал. 7 от Закона за лечебните заведения, чл. 91 и следващи от Кодекса на труда

 НАРЕЖДАМ :

Да бъде обявен в местен ежедневник и проведен конкурс за следните ръководни длъжности в „Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог“ ЕООД за срок от 3 (три) години:

 1. Началник отделения :
 2. Началник „Отделение по педиатрия“
 3. Началник „Отделение по нервни болести“
 4. Началник „Отделение по Вътрешни болести“
 5. Началник „Отделение по Акушерство и гинекология“
 6. Началник „Отделение по Хирургия“
 7. Началник „Отделение по Анестезиология и интензивно лечение“
 8. Началник „Отделение по Диализно лечение“
 9. Началник „Отделение по Образна диагностика“
 10. Началник „Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина“
 11. Началник „Отделение по Обща и клинична патология“
 12. Началник на „Клинична лаборатория“
 13. Началник на „Микробиологична лаборатория“
 14. Главна сестра

Място на работа: „Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог“ ЕООД.

Характера на работата e съгласно длъжностната характеристика на конкретната конкурсна длъжност. Характеристиките на конкурсните длъжности се предоставят предварително на кандидатите, за да се запознаят със съдържанието им.

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността:

Кандидатите за длъжността Началник отделение/лаборатория/

- да притежават диплома за завършено висше медицинско образование и придобита специалност по профила на съответното отделение/лаборатория/.

- да имат трудов стаж като лекар със съответната специалност минимум 5 години  в лечебното заведение по профила на отделението/лабораторията, за което кандидатства.

           -  да са членове на Български лекарски съюз

Кандидатите за длъжността  „Главна медицинска сестра“ 

 • да притежават диплома за висше образование с квалификационна степен бакалавър и/или магистър по специалността „Управление и здравните грижи“
 • да имат трудов  стаж минимум 5 години в лечебното заведение  като старша медицинска сестра на отделение;
 • да са членове на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.

 

 • Конкурса ще се проведе при следните етапи :

1-ви етап: Проверка на съответствието на  представените документи с предварително обявените изисквания по т. II от настоящата заповед.

2-ри етап: Оценка на представената от кандидата  програма за тригодишен период (представя се в отделен запечатан непрозрачен плик в деня на подаване на документите)

3-ти етап: Събеседване с кандидатите и защита на програмата.

 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 2. Заявление за участие в конкурса в свободен текст.
 3. Професионална автобиография.
 4. Копие от диплома за завършено висше медицинско образование.
 5. Копие от диплома за придобита специалност.
 6. За кандидатите за „Главна медицинска сестра“ – копие от диплома по специалността „Управление на здравните грижи“.
 7. Извлечение от трудова книжка, издадено от текущата месторабота или заверено копие от трудова книжка, с оглед удостоверяване на изискванията за трудов стаж, необходим за заемане на съответната длъжност.
 8. Удостоверение за членство в БЛС – за началник отделения
 9. Удостоверение за членство в БАПЗГ – за главна сестра
 10. Писмена разработка по поставената тема – 1 екземпляр
 • За участниците в конкурса за заемане на длъжностите на началник на отделение/лаборатория - проект на тема „Програма за развитие на отделението/ лабораторията за период от три години“.
 • За участниците в конкурса за заемане на длъжността на „Главна медицинска сестра“ – проект на тема „Развитие и управление на здравните грижи в „МБАЛ – Разлог“ ЕООД за период от три години“.
 • Срок и място за подаване на документите:

Заявлението за участие в конкурса заедно с необходимите документи и разработената програма се подават в запечатан плик с надпис съдържащ  трите имена на участника, адрес за кореспонденция и  длъжността, за която кандидатства.

Програмите по т. IV.9 се представя в отделен запечатан плик, поставен в общия плик с надпис съдържащ трите имена на участника, адрес за кореспонденция и  длъжността, за която кандидатства.

Документите се завеждат в деловодния регистър по реда на тяхното постъпване.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часа на приемането му.

Заявлението за участие в конкурса, заедно с необходимите документи, поставени в запечатан плик се подават в срок до 1 (един) месец от датата на публикуване на обявата  в местен ежедневник в деловодството на „МБАЛ – Разлог“ ЕООД в гр. Разлог, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №2, административна сграда, 102 кабинет.

Допускането на кандидатите до конкурса ще се извършва от комисия назначена от работодателя. Пликът с програмата се отваря, ако заявлението и документите на кандидата отговарят на изискванията, определени в т. II и т.IV от настоящата заповед.

До събеседване ще се допускат само кандидатите, получили оценка на програмата най – малко  4,50 /четири и петдесет/ по шестобалната система.

 

 • Критерии за оценка на класираните кандидати:

Критерии за оценка на проекта:

 1. Съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение и здравната политика в страната.
 2. Обосновано представяне на приоритетите и задачите на структурата в контекст с политиката на лечебното заведение.
 3. Степен на познаване на нормативната уредба, уреждаща дейността на болнично лечебното заведение.

Основни въпроси за провеждане на събеседване:

За началник отделения:

 1. Нови медицински дейности и източници на финансиране.
 2. Методи за контрол на разходите и ефективно използване на наличните ресурси.
 3. Разрешаване на проблемите с кадровия дефицит.

За Главна медицинска сестра:

 1. Контрол на разходите и ефективно използване на наличните ресурси.
 2. Разрешаване на проблемите с кадровия дефицит и стимули за повишаване на професионалната квалификация на специалистите по здравни грижи.
 3. Повишаване удовлетвореността на пациентите от обслужването от специалистите по здравни грижи и от младшия персонал.

Нареждам Обявление за провеждане на конкурса, съдържащо всички необходими реквизити по чл. 91, ал. 2 от Кодекса на труда – да се публикува в Информационен всекидневник на Югозападна България, като и на интернет страницата на „МБАЛ – Разлог“ ЕООД.

Копие от настоящата заповед да се връчи на Личен състав за сведение и изпълнение.

 

Управител   Д-Р БОЖИДАР ВЕЛЕВ